Tiéd az élet!Hiszek benned!Légy bátor!

Általános szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Seprenyi Fanni e.v. – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.fannizerostrong.com /honlapon keresztül nyújtott „Életmódbox és Ételművészet (receptek)” szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

1. A Szolgáltatást nyújtó:

 • Név: Seprenyi Fanni e.v.
 • Székhely: 9707 Szombathely, Szent Imre Herceg u. 169/B
 • Nyilvántartási szám: 55411376
 • Adószám:56734209-1-38
 • Email cím: hello@fannizerostrong.com
 • Telefonszám: 0670 429 89 24
 • Bankszámlaszám :  12094507 01747967 00100004 /Raiffeisen Bank

2. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott Életmódbox szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható fizikai közérzet javító ismereteket, ezzel kapcsolatos oktató videókat, életmódváltó tippeket, recepteket és egyéb írásos tananyagokat oszt meg a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „Tag”).

A Szolgáltatás célja, hogy a tagokat megismertesse egészséges életmód tudatos alkalmazásának módszereivel, amiket a tagok saját tevékenységük során felhasználva életvitelük területén előrelépést érhetnek el.

3. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében online életmódváltással kapcsolatos tananyagok elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb tananyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója a Seprenyi Fanni e.v. aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik életmódváltással, életvitellel, meditációval, szépségtippekkel, receptekkel, önfejlesztéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás és coaching) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus igénybevétele. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre.

4. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Tag – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Tag által a www.fannizerostrong.com weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre.

A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

5. Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

6. A megbízási díj teljesítése

A megrendelések elektronikus úton megkötött szerződésnek minősülnek, mely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak.

Megrendelés esetén a szerződéskötés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 4. § (10) bekezdése alapján történik meg. A szerződés a megrendelő űrlap kitöltésével és a „megrendelem” vagy a “megcsinálom” gombra kattintással jön létre.

A szerződést Seprenyi Fanni egyéni vállalkozóval kötöd meg. 9707, Szombathely, Szent Imre Herceg u. 169/B

Jelenleg az alábbi fizetési módok elérhetőek: bankkártyás fizetés, előre utalás

Minden szolgáltatásnál jelezve van, hogy milyen módon lehet fizetni. Van olyan előfizetéses szolgáltatás, ami ismétlődő fizetéssel (recurring payment) érhető el. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatás bizonyos havidíj ellenében érhető el. A havidíjat az megrendelés után a PayPal  rendszere vonja le automatikusan minden hónapban. Az előfizetést bármikor le lehet mondani.

Bankkártyás fizetési lehetőség esetén a fizetés azonnal történik.

A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, PayPal nevű fizetési rendszert a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., (R.C.S. Luxembourg B 118 349) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A PayPal általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.paypal.com/legal weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

A megrendelések elküldésével tudomásul veszed, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés i) és m) pontja alapján a tanfolyam/konzultáció megkezdésének időpontjától elveszíted a szerződéstől való elállási jogodat.

7. Számlázás

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet e-mailben küld el a Taghoz. A honlapon keresztül megrendelt  szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el Taghoz. A Tag az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

8. Felmondás kezdeményezése

A Tag a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a felhasználói fiókon keresztül, vagy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát a hello@fannizerostrong.com email címre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A Szolgáltatás felmondása után a felhasználói fiókban tárolt adatok már nem lesznek elérhetőek.

9. Pénzvisszafizetési garancia

A fogyasztónak nem minősülő Tag a vásárlástól számított 31 napon belül azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, és élhet a 31 napos 100%-os pénz visszafizetési garanciával, amennyiben az adott szolgáltatás vásárlási felületén megadott kritériumoknak megfelel. Azaz mindent tudja dokumentálni teljes étkezési naplóval, reggeli és esti mérlegeléssel, hogy a programot teljesen betartotta, de mégsem történt sem kilóban sem centiméterben változás, akkor a 31. napon visszakapja az első hónap árát! A garancia kizárólag az első hónapra vonatkozik, mely nem terjed ki a felhasználó kitartásának hiányára. (lásd. a mindenkori hirdetési és vásárlási weboldalon)

10. A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Tag a szerződés megkötését követő 30  naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést, amennyiben a fogyasztó részéről teljesültek a vásárlási felületen kikötött – a garancia érvényesítéséhez szükséges – kritériumok. Ezen időszak letelte esetén a Szolgáltató a megbízási díj időarányos részére lesz jogosult azzal, hogy a korábban megfizetett megbízási díj ezt meghaladó részét a Tag bankkártyájára visszafizeti. 

Egyes szolgáltatások esetében a 30 napos pénz visszafizetési garancia hatáskörébe NEM tartozik bele az egyszeri regisztrációs költség. (lásd. a mindenkori hirdetési és vásárlási weboldalon)

11. Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. és 10. pontjaiba foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik.

12. Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

13. Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

14.Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.fannizerostrong.com weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Tag felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Tag a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 1 000 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

A www.fannizerostrong.com oldalon található tartalmak részben vagy egészben másolhatóak és felhasználhatóak 100.000 forint / nap bérleti díj ellenében. A tartalom felhasználásával a felhasználó elfogadja ezt a feltételt.

15. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

16. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

17. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

18. Panaszkezelés

A Tag Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: hello@fannizerostrong.com

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

 • Polgármesteri Hivatal Jegyzője: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u.1 

Továbbá:

 • Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:
 • Levelezési cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
 • Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:
 • Levelezési cím: 9700 Szombathely, Hollán Ernő u.1.

19. A Szolgáltató által igénybe vett tárhelyszolgáltató adatai:

 • Tárhely szolgáltató neve: Full Hosting
 • Tárhely szolgáltató címe: 5231 Fegyvernek, Dózsa Gy. út 32.
 • Tárhely szolgáltató telefonszáma: +36 (70) 610 00 52, +36 (70) 310 22 96
 • Tárhely szolgáltató e-mail címe: info@fullhosting.hu
 • Design és weboldal: www.pozsartdesign.hu

A bankkártyás fizetés biztonságát az SSL védelem garantálja.

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: *

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt, …

rendeles@fannizero.hu

hello@fannizerostrong.com

class=”” id=”” font_size=”” fusion_font_family_text_font=”” fusion_font_variant_text_font=”” line_height=”” letter_spacing=”” text_color=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” ]class=”” id=”” font_size=”” fusion_font_family_text_font=”” fusion_font_variant_text_font=”” line_height=”” letter_spacing=”” text_color=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” ]

Azt akarom, hogy gazdag legyél! Gazdag egészségben, boldogságban, szerelemben, hálában, sikerben, családban, élményekben, eredményekben! Azt akarom, hogy boldog legyél és bátor! Sose félj és ragadd meg a napot! Mindig hallgass a saját szívedre és higgy magadban!